675 مورد   1   2   3   4   5   >   >>   


چرا کودکم جیغ می کشد؟شهریور96تبیانجیغ کشیدن ها می تواند بسته به ســن کودک طبیعی یا غیرطبیعی باشد


ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!شهریور96تبیانعادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه‌ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می‌تواند دستیابی به هدف را آسان کند.


حــرف بــد ممنــوعشهریور96تبیان چنانچه این گونه رفتار از والدین سرچشمه گرفته باشد، بایستی والدین به طور جدی آموزش داده شــوند تا خود را کنترل کنند


پرورش مرزهای تربیتی کودکان شهریور96کودک آن لاین شما می‌توانید مستقیماً مرزهای تربیتی را آموزش دهید و فرزندان‌تان نیز می‌توانند آنها را یاد بگیرند. می‌توانید به‌کودکان خود کمک کنید آموزش را با تجربه پیوند دهند


مقایسه شیوه‌های انضباطی والدینشهریور96کودک آن لاینشیوۀ شخصی شما هرچه باشد، هدفتان ارائۀ انضباط محبت‌آمیز به‌فرزندتان است. انضباط محبت‌آمیز، به‌جای تنبیه یا تضعیف عزت نفس او شخصیت فرزند شما را رشدمی‌دهد.


شریک کردن کودکان دیگرشهریور96کودک آن لاینبه‌اشتراک گذاشتن، مهارت اجتماعی پیچیده‌ای است که رشد آن، مستلزم راهنمایی و تمرین است. کودکان خردسال، به‌وسایل خود بسیار وابسته بوده و نمی‌دانند که شریک شدن چه تاثیری بر آنها و یا اسباب بازیهایشان خواهد داشت.


اضطراب جدایی کودکانشهریور96کودک آن لایناضطراب غریبه به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که ممکن‌است برای کودکان ترک کردن آغوش والد و رفتن به‌آغوش یک بزرگسال دیگر، دشوار باشد.


کودکان کنش پریش مرداد96کودک آن لاینداشتن کودک کنش پریش ، تمام خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد.


کنترل بدقلقی کودکان مرداد96کودک آن لاینزمانی که بدقلقی و نحسی کودک نمود می یابد برخی از والدین اقدام به محکم گرفتن کودک می کنند.


چگونه به رشد نوپایان کمک کنیم ؟مرداد96کودک آن لاینلازم است‌که کودکان به درستی در مقاطع مختلف سنی راه حل گوناگون رشدی را پشت سر گذاشته و پیوسته عزت نفس و اعتماد به نفس‌خود را تقویت کنند ، چه در غیر این صورت نمیتوانند ارتباطاتی کارآمد با سایرین برقرار سازند.
     675 مورد   1   2   3   4   5   >   >>