سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان

و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش سیاه می‌شود، در حالی که خشم [و اندوه] خود را فرو می‌خورد و از بدی آنچه بدو بشارت داده شده، از قبیله [خود] روی می‌پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ و چه بد داوری می کنند. (نحل: 58 و 59) همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «از ما نیست، کسی که به خردسالان رحم نکند».

 

مجموعه کتاب های چشمه کافل

معرفی کتاب های مناسب کودکان، اولیاء و مربیان

چشمه یک

معرفی مجموعه کتاب های مناسب برای کودکان و نوجوانان

چشمه دو

معرفی مجموعه کتاب های کمک آموزشی و مطالعات تکمیلی

چشمه سه
معرفی مجموعه کتاب های مناسب برای اولیاء و مربیان

کتابخانه
معرفی کتاب های کتابخانه تخصصی کودک در سازمان کافل